Yang Lu Chan


Yang Lu Chan
(1799-1872)

Yang Chien Hou

Yang Chien Hou
(1839-1917)
Yang Cheng Fu
Yang Cheng Fu
(1883-1936)

Hu Yuen Chou


Chen Weiming
(1881-1958)
Hu Yuen Chou
(1903-1997)
Tung Ying Chieh
(1898-1961)
Doc-Fai Wong
Grandmaster: Doc Fai Wong