Si us plau, podeu contribuir a les despeses que comporta la gestió de la creació de la Unió Catalana de taitxí. Donatiu anual recomanat per a particulars 10€, per a Centres 100€


La crisi, les tensions entre la Generalitat de Catalunya i el Govern Central així com una nova legislació ha suposat una pressió normativa, fiscal i laboral sobre les entitats sense ànim de lucre i en concret sobre els Clubs Esportius.

S'adjunta informació i documentació publicada per la Secretaria General de l'Esport i altres organismes estructurada segons les nostres necessitats. Les indicacions que es donen en aquest document està restringida al tipus de Club que es descriu.


Notícies

Es perllonga la moratòria en l'aplicació de les sancions administratives previstes a la Llei de l'exercici de les professions de l'esport fins a l'any 2019 DOGC 7340 30/3/2017
TIPUS DE CLUB

El Club s'ha creat com un instrument per exercir els drets que ens atorga la llei en relació a la pràctica de l'esport i a les nostres pràctiques esportives i pre-esportives: taitxí, txikung i altres i protegirn-nos front a responsabilitats en la difusió d'aquestes pràctiques. S'exclou del Club qualsevol activitat econòmica la qual es desenvolupa a nivell privat o mitjançant altre tipus de societat, llevat de possibles subvencions.

En no desenvolupar activitat econòmica el Club està exempt d'IVA (no ha de presentar tampoc les liquidacions trimestral i anyal) i de portar i presentar els llibres comptables.

Pel que fa als estatuts al tenir el Club menys de 100 socis es pot acollir al règim de Club Simplificat. Això significa que la Junta Directiva només ha de tenir un President i un Secretari.

Els llibres obligatoris son els següents:

  • Llibre d'Actes
  • Llibre de Caixa
  • Llibre de Socis

Els llibres d'Actes i de Caixa s'han de presentar a Esports amb un límit de 4 mesos després de l'Assemblea General Ordinària obligatòria cada any. Per evitar aquesta obligació el Llibre d'Actes i el Llibre de Caixa poden ser relligats (els venen a les papereries) i portar-los a Esports per que segellin prèviament tots els fulls.

El Llibre de Socis no cal segellar-lo

ACCIONS QUE ES REQUEREIXEN PER ACTUALITZAR LA DOCUMENTACIÓ DELS CLUBS

El Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya introdueix una sèrie de disposicions que requereixen l'actualització dels estatuts, a més pot ser que la Junta Directiva hagi arribat al termini previst als estatuts de cada club. Per això és necessari adaptar els estatuts i renovar la Junta Directiva. La opció més senzilla és la modificació total d'estatuts seguint el model facilitat per Esports i l'elecció de nova Junta.

  • MODIFICACIÓ ESTATUTARIA

Model d'estatuts de Club de règim simplificat. http://bit.ly/2odlXNr

Adjuntar dos còpies dels Estatuts de Club de règim simplificat signats als final pel President i Secretari
Els apartats més importants són indicació de la modalitat esportiva (poden ser varies) i indicar si el càrrec de President es renovable o no i la duració del seu mandat.

Certificat del Secretari amb al vistiplau del President. http://bit.ly/2o7psZ0

  • ELECCIÓ DE JUNTA DIRECTIVA

Certificat del Secretari amb al vistiplau del President. http://bit.ly/2nwW5xT

Fotocòpia del Document d'Identitat (NIF) dels membres de la Junta Directiva

GUIES.

Secretaria General de l'Esport Guia per a entitats esportives de Catalunya. http://bit.ly/2nrpQ16

La guia indica que és obligatori redactar el Projecte esportiu i filosofia de l’entitat. Es va realitzar consulta a Esports i això no es obligatori tot i que és recomanable. També es recomanable realitzar una memòria anual d’activitats.

oficinadeclubs.cat Guia fiscal. http://bit.ly/2nx3nl0 Guia jurídica. http://bit.ly/2nINfxm

SITUACIÓ DE RECLAMACIONS, QUEIXES I JUDICIS

S'indiquen només les accions pendents de solució.